KABIR OY:N ASIAKASREKISTERI

KABIR OY:N ASIAKASREKISTERI

 

KABIR OY:N ASIAKASREKISTERI
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja KaBir Oy:n asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä
1. Rekisterinpitäjä KaBir Oy

Kullervontie 11, 23500 Uusikaupunki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin

hotelli@hotelliaquarius.fi

+358 (0)2 841 3123

3. Rekisterin nimi   Hotelli Aquariuksen /Makasiini ravintola 1617:n asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaan.   
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

-asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

-varausten hoitaminen

-maksaminen, maksujen valvonta ja perintä

-rekisterinpitäjän tavaroiden ja palvelujen markkinointi

-rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen

-asiakkaiden ruokailuun liittyvien pöytävarausten tekeminen ja kokoustilojen varaaminen

-asiakkaiden kiinnostustietojen sekä majoittautumiseen ja ruokailuun liittyvien valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen

-kanta-asiakasohjelman mukaisten toimintojen ja etujen rekisteröinti

-kanta-asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen sekä tarjonnan kohdistaminen

-kanta-asiakasohjelmaan kuuluvien yhteistyöyritysten etujen rekisteröinti

-Asiakkaan mahdollisia erityisruokavaliotietoja käytetään vain ruoan valmistukseen ja tarjoiluun.

Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt jotka tarvitsevat niitä asiakaspalvelussa tai laskutuksessa. Heillä on käytössä käyttäjätunnukset ja salasanat. Muut eivät pääse tietoihin käsiksi.  

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään hotellin/ravintolan toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.  

6. Käsiteltävät henkilötiedot -Asiakastiedot: nimi, syntymäaika, asiakasnumero, yhteystiedot (puhelimen ja matkapuhelimen numero sekä sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto) yhteydenottoa varten, sukupuoli (kuten saunavaraukset), kansalaisuus, asiakkaan kanssa yöpyneiden aikuisten ja lasten lukumäärä sekä laskutusyhteystiedot

-Asiakaspalautetietojen käsittely: asiakkaiden palautetiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista sekä muita asiakkaiden suostumuksella saatuja tietoja

-Varaustiedot (esim. aiemmin tehdyt varaukset sekä tulevat varaukset)

-Palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen osto-, käyttö- ja peruutustiedot ja tieto, mistä hotellista tai ravintolasta asiakas on ostanut palvelun (TKT-Vision Oy Konserniin kuuluvat toimipisteet)

-Asiakkaan toiveisiin ja valintoihin liittyvät tiedot kuten huoneen sijainti, huoneen tasotiedot sekä tiedot asiakkaan eritystoiveista

-Asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien maksuviivetiedot) sekä laskutustiedot

-Asiakkaan suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan suoramarkkinointiin (Markkinointirekisteri)

-Lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot

-Tieto kuulumisesta rekisterinpitäjän ja sen kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden yritysten kanta-asiakas- ja vastaaviin järjestelmiin sekä järjestelmään kuuluvan edun saamiseksi tarpeelliset tiedot

-kanta-asiakaskorttitiedot (esim. kortin numero ja voimassaoloaika)

-tiedot rekisterinpitäjän palvelujen käytöstä korttikohtaisesti (esim. yöpymiset ja ostot)

-kanta-asiakkaan ansaitsemat pisteet ja maksetut pluspisteet

-harrastus- ja kiinnostustiedot (Finlandia Hotels rekisteriseloste)

-Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. tiedot asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista, vammoista ja sairauksista, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi)

7. Mistä henkilötiedot saadaan Rekisterin tietolähteet:– hotellin varaus- sekä laskutusjärjestelmät

– asiakkaan kanssa käydyt sähköposti- ja puhelinkeskustelut

– Hotelli Aquariuksen/Makasiini ravintola 1617:n ja sen kumppaneiden www –palveluihin asiakkaan toimesta syötetyt tiedot

Tiedonkeruu:

Henkilötietoja kerätään henkilötietolakia noudattaen asiakkaan tehdessä huone-, pöytä- tai kokouspalveluvarauksia puhelimella, faxilla, sähköpostilla tai www-sivujen kautta.

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta) ja hänen haluamiinsa palveluiden varauksiin ja ostoihin liittyvistä tapahtumista (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohdat). Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti Finadia hotels bonusjärjestelmään sekä rekisterin pitäjän kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella. (Finlandia Hotels rekisteriseloste)
9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Hotelli Aquarius/Makasiini ravintola 1617 ei luovuta asiakastietoja eteenpäin toiselle osapuolelle. Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia tai tietojen siirtoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
10. Henkilötietojen säilytysaika Hotellimme/ravintolamme ei vastaa niistä tiedoista joita kolmannen osapuolen toimijat kuten esimerkiksi internetin varaussivustot tai matkatoimistot keräävät ja säilyttävät varauksiinne liittyen. Hotellimme/ravintolamme vastaa vain hotellille toimitetuista tiedoista. Rekisteritietoja säilytetään tarpeellinen aika, jonka jälkeen tiedot poistetaan, kuitenkin noin kahden vuoden jälkeen viimeisestä varauksesta tai ostosta.  
11. Rekisteröidyn oikeuksista Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, asiakkaan tulee paikanpäällä Hotelli Aquariuksessa/Makasiini ravintola 1617:ssa todistaa henkilöllisyytensä todistavalla asiakirjalla.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten, sekä peruuttaa annettu suostumus tietojen käsittelyyn niiltä osin kun käsittely perustuu suostumukseen. (Markkinointirekisteri)

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.

 

ddd