Avaa KaBir Oy Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

Avaa KaBir Oy Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

KaBir Oy Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä
Nimi: KaBir Oy
Osoite: Kullervontie 11, 23500 Uusikaupunki
Puhelin: +358 (0)2 841 3123 
Sähköposti: hotelli@hotelliaquarius.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Nimi:  KaBir Oy
Osoite:  Kullervontie 11, 23500 Uusikaupunki
Puhelin:  +358 (0)2 841 3123
Sähköposti: hotelli@hotelliaquarius.fi

Rekisterin nimi
Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Hotellin/ravintolan yleisissä tiloissa toteutettu kameravalvonta muodostaa henkilötietolain (523/99) mukaisen henkilötietorekisterin. Lisäksi kameravalvonnassa noudatetaan Lakia yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004).

Hotelli Aquarius/Makasiini ravintola 1617 huolehtii tallentavalla kameravalvonnalla henkilökunnan yleisestä työturvallisuudesta sekä- hyvinvoinnista, kiinteistössä tapahtuvan liiketoiminnan turvallisuudesta ja ennaltaehkäisee rikosten kohteeksi joutumista ja auttaa jo tapahtuneiden vahinkojen ja rikosten selvittämisessä sekä kiinteistön kunnon ja järjestyksen ylläpidosta. Tätä tarkoitusta varten rekisteriin tallennetaan kiinteistössä tai sen välittömässä läheisyydessä oleskelevien henkilöiden tietoja.

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 §
Työnantajalla on oikeus käyttää rekisterin tietoja yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

Kameravalvontaa on mahdollista seurata reaaliaikaisena niistä valvontapisteistä, joissa valvonta on tarpeen turvallisuuden tai kulun valvonnan kannalta.

Rekisteriin tallentuu myös asiakas- tai palvelusuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi tietoja. 

(Henkilötietolaki 8.1. kohdat 3 ja 5)

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältönä on valvontakameroiden kuvamateriaali, johon on lisätty tarvittavaa teknistä tietoa kuten kameran sijainti ja kuvaushetken päiväys ja kellonaika.

Säännönmukaiset tietolähteet
Ei ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia tai tietojen siirtoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille. Vahinkotapauksissa tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Digitaalisessa muodossa tallentimen kovalevyllä oleva rekisteri on suojattu salasanalla.

Jokaiselle rekisterin käsittelyyn oikeutetulle henkilölle on annettu oma yksilöllinen salasana, jonka käyttöä on mahdollista valvoa. Rekisterin tietoja säilytetään tarpeen vaatima aika. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. Tietojen siirto tapahtuu kovalevyltä kopioimalla siirrettävälle tallenteelle tai tulostamalla paperille.

Koska kameravalvonta on tarkoitettu myös omaisuuden suojaamiseen ja koska kohteessa ei ole valvomoa, jossa kaikkia tallennettavia tapahtumia voitaisiin seurata reaaliajassa, säilytetään kuvatallenteita tarpeen vaatima aika, jotta mahdollisissa omaisuusrikostapauksissa olisi käytettävissä todistemateriaalia.

Rekisteriin tallennettavien informointi
Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä “Tallentava kameravalvonta” -kylteillä ja/tai tarroilla.

Kuvattavat voivat tutustua tähän rekisteriselosteeseen Hotelli Aquariuksen kotisivuilla osoitteessa www.hotelliaquarius.fi sekä lisäksi erikseen pyydettäessä tallennuspaikalla. Rekisteristä vastaa asiakaspalvelu.

ddd